Van visie naar realiteit : een succesverhaal

Werken aan kinderarbeidvrije zones in Budhpura

 Budhpura ’Ground Zero’ – Sandstone quarrying in India’ (2005) was het eerste rapport dat aandacht besteedde aan kinderarbeid in de Indiase zandsteenindustrie, met name bij de productie van kasseien in Budhpura. Budhpura is een dorp in het hart van het zandsteengroevengebied in Bundi district in het zuidoosten van de west-Indiase deelstaat Rajasthan. Het is een belangrijke productielocatie van zandsteen kasseien, die met name op de Belgische, Noord-Franse, Britse en Nederlandse markt worden verkocht. Vooral in de dorpen Dhabi, Budhpura en Parana worden de kasseien voor de export geproduceerd. In deze dorpen gaat een groot aantal kinderen van 6 tot 14 jaar niet naar school en veel kinderen zijn een dagdeel of voltijds betrokken bij de productie van kasseien.

 

Proefproject van de Child Labour Free Zone aanpak in Budhpura (2013 – 2014)

 In 2013 startten de LIW en Manjari, met steun van steenimporteur Beltrami en het Nederlandse Initiatief Duurzame Handel (IDH), een proefproject in vijf wijken van het dorp Parana. Daarbij wordt de ‘Child Labour Free Zones’ aanpak (CLFZ = kinderarbeidvrije zones) gehanteerd. De CLFZ- aanpak, ontwikkeld door MV Foundation, is een gebiedsgerichte aanpak voor het bestrijden van alle vormen van kinderarbeid in een afgebakend gebied, zoals een wijk, dorp of een aantal dorpen. In de CLFZ-aanpak worden alle belanghebbenden gemotiveerd om zich in te zetten voor het recht op onderwijs voor alle kinderen in hun gebied. De kracht van de gemeenschap staat centraal in de CLFZ-aanpak: alle belangrijke betrokkenen, zoals ouders, kinderen, leerkrachten, lokale overheden en bedrijven werken samen om kinderen uit het werk te halen en naar school te krijgen. Uiteindelijk is de CLFZ-aanpak gericht op het veranderen van de bestaande sociale norm die kinderarbeid accepteert, in de norm dat geen enkel kind moet werken en alle kinderen voltijds formeel onderwijs moeten volgen. Om dat mogelijk te maken moet ook het onderwijs voor die kinderen toegankelijk zijn.

Child / Youth labourer
Kind- of tienerarbeider

Het proefproject was een kans voor Manjari en de Landelijke India Werkgroep (LIW) om de haalbaarheid van een CLFZ-project in Budhpura te onderzoeken en een basis te leggen voor het uitvoeren van een CLFZ-project in het gehele gebied. In 2013 en 2014 was de door Manjari toegepaste strategie tweeledig: ten eerste zijn alle belanghebbenden in de vijf wijken bewust gemaakt van de rechten van kinderen en zijn zij gemotiveerd om actief de rechten van kinderen te bevorderen en te beschermen. Ten tweede zijn kinderen geïnteresseerd en gemotiveerd om (terug) naar school te gaan.  Er zijn:

  1.  Child Rights Protection Forums opgericht waarin volwassenen bijeenkomen om de rechten van kinderen in hun dorpen te beschermen en bevorderen;
  2. Kinderen georganiseerd in kinderforum: Bal Manch (children’s forum)
  3. Jeugdgroepen – als kritische betrokkenen – betrokken bij de ondersteuning en uitvoering van het project;
  4. Vrouwen georganiseerd in Self-Help Groups (zelfhulpgroepen, ook bekend als spaar- en kredietgroepen).

Manjari heeft steun geworven voor het CLFZ-project. Daarnaast is gewerkt aan de bewustwording van natuursteen-leveranciers en handelaren in kasseien om te voorkomen dat kinderarbeid in hun keten gebruikt wordt. Lokale overheden zijn betrokken bij bijvoorbeeld het toezicht houden op het functioneren van scholen en het schoolbezoek van kinderen. Groeve-eigenaren in de toeleveringsketens van Beltrami hebben toegezegd om geen kinderen in dienst te nemen en toe te zien op de het gebruik van kinderarbeid in andee delen van hun productieketen. Bovendien ging Manjari de dialoog aan met verschillende overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van kinderen om hun te activeren.

A typical sandstone quarry in Budhpura area
Een typische zandsteen groeve in het Budhpura gebied

Verdere inzet voor Child Labour Free Zones in Budhpura (2015 en verder)

In 2015 werd het CLFZ-project met de steun van Stop Kinderarbeid uitgebreid naar 4 wijken en dorpen in Budhpura. Op dit moment beslaat het project de volgende wijken en dorpen: Budhpura Village, Bhilokajhopra, Budhpura Choraha, Parana Shiv Mandir, Parana marubhat, Parana Gurjar, Parana Ramdev, Parana Karado en Patiyal. Bepaalde activiteiten – zoals campagnes om kinderen naar school te krijgen vóór het begin van elk schooljaar – worden ook uitgevoerd in omliggende wijken en dorpen. In 2015 opende Manjari een Family Entitlement Facilitation Center (Centrum voor Ondersteuning van Familierechten) in Budhpura Village om ouders en steengroeve-arbeiders te steunen bij het toegang krijgen tot sociale zekerheid, om naschoolse activiteiten voor de kinderen aan te bieden en om bijeenkomsten te organiseren met leraren, ambtenaren, kasseihandelaren en zelfhulpgroepen.

 Tevens werd in de eerste helft van 2015 een onderzoek uitgevoerd onder 1.371 huishoudens om een gedetailleerd inzicht te krijgen in de onderwijsstatus van kinderen, het functioneren van de scholen, beroepsziekten en toegang tot sociale zekerheid. Uit het onderzoek bleek dat van de 1168 kinderen tussen 6 en 14 jaar er 609 niet naar school gingen. De kwaliteit van het onderwijs in de overheidsscholen in de projectdorpen bleek zeer slecht te zijn. Slechte toegankelijkheid van de scholen (als gevolg van hun locatie), afwezigheid van leraren, leraren die te laat komen, niet-functionerende oudercomités, gebrek aan onderwijsmateriaal en kindonvriendelijke lesmethoden dragen bij aan de slechte kwaliteit van het onderwijs in Budhpura. Die slechte kwaliteit leidt ook tot schooluitval.

Marking each house was part of the household mapping to track down the number of children
Het markeren van elk huis maakte deel uit van het huishoudensonderzoek om zo het aantal kinderen in kaart te brengen

Om de onderwijsproblemen aan te pakken voert Manjari verschillende activiteiten uit: vrijwilligers begeleiden kinderen van huis naar school en terug; onderwijsvrijwilligers motiveren kinderen om naar school te gaan, ondersteunen leraren op de overheidsscholen en zorgen ervoor dat Dalit-kinderen op school niet worden gediscrimineerd. Er worden ook schoolinschrijving campagnes georganiseerd om mensen meer bewust te maken van het belang van onderwijs en er wordt voortdurend gepleit bij overheidsfunctionarissen voor meer leraren en betere schoolgebouwen. Als gevolg van al deze inspanningen zijn er tot en met november 2015 383 kinderen op scholen ingeschreven. De schoolbezoek van kinderen is echter onregelmatig en de leerling-leraar verhouding verslechterde tot 1 leraar voor 75 leerlingen op sommige scholen.

Naast kinderen uit werk halen en naar scholen brengen is Manjari ook bezig met het sterker maken van de gemeenschappen. Dit wordt gedaan door vrouwen te helpen bij het organiseren in zelfhulpgroepen en moedergroepen en door het oprichten van Bal Manch in elke wijk of dorp. Manjari werkt samen met de districts- en deelstaatoverheden bij het screenen van steengroeve-arbeiders op silicose en andere beroepsziekten en bij het organiseren van gezondheidscontrolekampen waarin de gezondheidsklachten van steengroeve arbeiders en hun familieleden worden behandeld. Het Family Entitlement Facilitation Center in Budhpura Village zal zich steeds meer ontwikkelen als loket waar steengroeve arbeiders en hun familieleden toegang kunnen krijgen tot sociale zekerheidsprogramma’s van de overheid, zoals weduwepensioenen en ongevallenverzekeringen. Daarnaast is de staf van Manjari samen met de gemeenschapsleden en de kinderrechtenfora voortdurend in contact met leerkrachten, ambtenaren, de Cobble Traders Association, steengroeve-eigenaren en exportbedrijven om hun te blijven betrekken bij het CLFZ project en hun steun voor de projectactiviteiten te waarborgen.

The Manjari team
Het Manjari Team

Betrokkenheid van bedrijven

In 2015 sloot een tweede bedrijf, het Britse ‘London Stone’, zich aan bij het project. London Stone en Beltrami gebruiken hun invloed om toeleveranciers van kasseien en kasseien handelaars aan te sporen om Manjari te ondersteunen bij het tot stand brengen van kinderarbeidvrije zones. Via hun toeleveranciers zetten Beltrami en London Stone kasseihandelaren ertoe aan om kinderarbeid op hun terrein af te wijzen en te controleren of er geen kinderen zijn betrokken bij de thuisproductie van kasseien. Dus zowel van bovenaf, middels de toeleveringsketen, als van onderaf worden kinderen in Budhpura uit het werk gehaald en naar school gebracht scholen.